Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {sodda}
So‘z bo‘g‘inlari: sod-da
Izoh(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: ibtidoiy [a], oddiy [a], jo‘n
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.

1. sodda dil: ishonuvchan, jo‘n

2. sodda dillik bilan: jo‘nlik, ishonuvchanlik oqibatida

1. Jo‘n – sodda – murakkab
Ma’nosiga ko‘ra
(tarkib tuzilishining darajasiga ko‘ra)

Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.