Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {silla}
So‘z bo‘g‘inlari: sil-la
Izoh(lar)i:
silla ot

1.

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.

1. Hansiramoq – harsillamoq – halloslamoq – entikmoq
Bo‘yog‘iga ko‘ra
(qo‘llanishning oz-ko‘pligiga ko‘ra)

Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.