Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {mijg‘ov}
So‘z bo‘g‘inlari: mij-g‘ov
Izoh(lar)i: mavjud emas.
Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: ezma
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.

1. Ezma – ezma –churuk – mijg‘ov – lattachaynar – mag‘zava
Bo‘yog‘iga ko‘ra
(bo‘yoqdorligining ortib borishiga ko‘ra)

Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.