Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {joylashmoq}
So‘z bo‘g‘inlari: joy-lash-moq
Izoh(lar)i: mavjud emas.
Antonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.