Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {ayon} - lash ( Fe’l so‘z yasovchi So‘z yasovchi;Nisbat qo‘shimchalari Lug‘aviy shakl yasovchi ) - moq ( Fe’lga qo‘shiluvchi lug‘aviy shakl yasovchi Lug‘aviy shakl yasovchi )
So‘z bo‘g‘inlari: a-yon-lash-moq
Izoh(lar)i: mavjud emas.
Antonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: a’yon – [a] Eng yuqori qatlamga mansub, baland martabali kishilar; amaldorlar.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.